Skip to Content

Quản lý học sinh Quản lý học sinh

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT...
Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông...
Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  V/v ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT...
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học...
Quyết định 51/2008 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Quyết dịnh số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT...
Quyết định số 51/2002 của Bộ GD&ĐT Về việc ban hành/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở  và trung học phổ thông''....
Công văn số 1094/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 30/10/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh xin học lại...
Công văn số 159/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/3/2006 của Sở Giáo dục về việc Thu và quản lý bản sao khai sinh trong các nhà trường....
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695